Delovi common rail sistema
 1. Ventil za regulaciju pritiska
 2. Ventil za regulaciju pritiska ima zadatak da u rail-u uspostavi i održava pritisak zavisno od režima rada motora:

  • pri suviše visokom pritisku u rail-u ventil za regulaciju pritiska se otvara, tako da jedan deo goriva iz rail-a dospeva preko jednog sabirnog cevovoda nazad u rezervoar goriva.
  • pri previše niskom pritisku u rail-u ventil za regulaciju pritiska se zatvara i vrši zaptivanje visoko-pritisne strane u odnosu na nisko-pritisnu stranu.

  Ventil za regulaciju pritiska ima jednu prirubnicu za pričvršćivanje na pumpu visokog pritiska ili na rail.

 3. Akumulator visokog pritiska (rail)
 4. Akumulator visokog pritiska (rail) ima zadatak da akumulira gorivo pri visokom pritisku. Akumulatorska zapremina treba pri tom da priguši oscilacije pritiska izazvane isporukom goriva i ubrizgavanjem.

  Pritisak u razvodniku goriva zajedničkom za sve cilindre održava se na približno konstantnoj vrednosti i pri oduzimanju većih količina goriva. Time se obezbeđuje da pritisak ubrizgavanja ostaje konstantan pri otvaranju injektora.

 5. Senzor pritiska u rail-u
 6. Senzor pritiska u rail-u mora da:

  • meri aktuelni pritisak u rail-u sa dovoljnom tačnošću i
  • u odgovarajućem kratkom vremenu,

  kao i da upravljačkoj jedinici isporučuje naponski signal koji odgovara trenutnom pritisku.

  Senzor pritiska u rail-u sastoji se od sledećih sastavnih delova:

  • jednog integrisanog senzorskog elementa koji je navaren na priključak za pritisak
  • jedne štampane ploče sa električnim kolima za obradu podataka
  • kućišta senzora sa usadnim električnim priključcima

 7. Ventil ograničenja pritiska
 8. Zadatak ventila za ograničavanje pritiska odgovara zadacima regulacionog ventila. Ventil ograničenja pritiska vrši ograničavanje pritiska u rail-u tako što on pri prevelikom opterećenju oslobađa otvor za isticanje. On u rail-u dopušta kratkotrajni pritisak od maksimalno 1500 bar-a.

  Kod ventila za ograničenje pritiska radi se o jednoj komponenti sa mehaničkim dejstvom. Sastoji se od sledećih komponenti:

  • kućišta sa spoljašnim navojem za uvrtanje u rail
  • priključka na vod povratnog goriva ka rezervoaru
  • pokretnog klipa i
  • opruge.

  Kučište na priljučnoj strani ka rail-u ima jedan otvor koji je sa unutrašnje strane zatvoren koničnim završetkom klipa koji naleže na zaptivno sedište. Pri normalnom radnom pritisku (do 1350 bar) jedna opruga pritiska klip na sedište u zaptivni položaj, tako da rail ostaje zatvoren. Tek pri prekoračenju maksimalnog sistemskog pritiska klip pod dejstvom pritiska u rail-u savladava silu opruge, i sabijeno gorivo kroz kanale vodi u centralni otvor klipa i dalje preko sabirnog cevovoda nazad ka rezervoaru za gorivo. Sa otvaranjem ventila gorivo ističe iz rail-a: posledica toga je redukcija pritiska u rail-u.

 9. Ograničavač protoka
 10. Ograničavač pritiska ima zadatak da spreči malo verovatnu pojavu trajnog brizganja injektora. Da bi se, u slučaju prekoračenja maksimalno predviđene količine goriva koja se preuzima iz rail-a, ovaj zadatak izvršio, ograničavač protoka zatvara dovod goriva ka dotičnom injektoru.

 11. Injektor
 12. Početak ubrizgavanja i količina goriva uspostavljaju se posredstvom injektora koji se otvara električnim putem. On zamenjuje kombinaciju nosača brizgaljke (brizgaljku i nosač brizgaljke) uobičajenih dizel postrojenja za ubrizgavanje goriva pod visokim pritiskom.

  Pri postavljanju injektora na glavu cilindra prednost se najčešće daje primeni steznih šapa slično kao kod postojećih nosača brizgaljki za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem DI (direct injection). Zbog toga su common rail injektori pogodni za ugradnju u DI dizel motore bez značajnijih izmena glave cilindra.

  Injektor može biti podeljen na različite funkcionalne blokove:

  • brizgaljka sa rupicama
  • hidraulični servo-sistem i
  • magnetni ventil.
Delovi common rail sistema